Cafe.ba
Za vaš uređaj je dostupna aplikacija
Instaliraj

Poslanici godinama bez kazne odlaze usred zasjedanja

Bosna i Hercegovina

Izvor: Nezavisne novine     28.11.2016 u 12:40 h 0

Poslanici godinama bez kazne odlaze usred zasjedanja

Na po­čet­ku sje­dni­ca Par­la­men­ta FBiH evi­den­ti­ra se oprav­da­no od­sus­tvo u pro­sje­ku do tri po­sla­ni­ka, ali se na gla­sa­nju već o prvoj ta­čki dne­vnog re­da vi­di da ih ne­ma ne­ka­da i po 20, i to os­ta­je ne­kaž­nje­no, is­ti­ču u ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tri ci­vil­nih ini­ci­ja­ti­va, ko­ja pra­ti rad vlas­ti.


I u Do­mu na­ro­da Par­la­men­ta FBiH pri­zna­ju da ne­ki de­le­ga­ti do­đu na sje­dni­cu da bi oba­vi­li dru­ge po­slo­ve u Sa­ra­je­vu, a naj­ma­nje im je va­žna sje­dni­ca, te da su da­le­ko od ozbi­ljnog odno­sa pre­ma Par­la­men­tu.

U Par­la­men­tu ka­žu da u pro­pi­si­ma ne­ma san­kci­ja za ta­kvo po­na­ša­nje, te da se sve svo­di sa­mo na sa­vjest. Pri­sus­tvo fe­de­ral­nih par­la­men­ta­ra­ca evi­den­ti­ra se sa­mo na po­čet­ku sje­dni­ca oba do­ma pa zbog ne­pre­ci­zi­ra­nja pro­pi­sa oni ko­ji odu usred za­sje­da­nja pri­me pu­ni iznos svo­jih pla­ta i na­kna­da.

"Mi evi­den­ti­ra­mo ko je oprav­da­no ili neo­prav­da­no od­su­tan na po­čet­ku sje­dni­ce. Zna se i kod nas de­si­ti da ne­ko ode sa sje­dni­ce ka­sni­je pa ne­kad kad pro­zo­ve­mo vi­di se da bu­de­mo na gra­ni­ci kvo­ru­ma. Je­dnom smo čak pre­ki­nu­li sje­dni­cu", ka­zao je Izmir Ha­dži­av­dić, se­kre­tar Do­ma na­ro­da.

Re­kao je da svi na ne­ki na­čin oprav­da­ju od­sus­tvo, ja­ve se da su bo­le­sni ili ne mo­gu do­ći iz ne­kog dru­gog ra­zlo­ga, te da ni­ko ni­je kaž­njen zbog neo­prav­da­nog od­sus­tva.

I u Pred­sta­vni­čkom do­mu vo­de se evi­den­ci­je pri­sus­tva, ali sa­mo na po­čet­ku sje­dni­ce, ka­da sa­mi po­sla­ni­ci po­pu­nja­va­ju evi­den­ci­oni lis­tić pa u slu­žba­ma ko­je obra­ču­na­va­ju pla­te ne zna­ju šta se de­ša­va to­kom sje­dni­ce.

"Ne­ma de­ta­ljno ra­zra­đe­nih kri­te­ri­ja. Admi­nis­tra­ti­vna ko­mi­si­ja Do­ma bi to tre­ba­lo da ut­vrdi", na­po­mi­nju u Pred­sta­vni­čkom do­mu.

Za­to, do­da­ju, odla­zak po­sla­ni­ka usred sje­dni­ce ne pred­stav­lja neo­prav­da­no od­sus­tvo. Neo­prav­da­no od­sus­tvo je sa­mo ono ko­je se ne na­ja­vi, a po­sla­ni­ci­ma se u tom slu­ča­ju odbi­ja de­set od­sto od pa­uša­la, odno­sno 63 KM.

Pro­te­klih se­dam da­na ni­smo do­bi­li obe­ća­ne po­dat­ke iz Pred­sta­vni­čkog do­ma o kaž­nje­nim po­sla­ni­ci­ma zbog neo­prav­da­nog od­sus­tva, ali su nam re­kli da ih ni­je bi­lo pu­no.

"Vi­še od osam go­di­na ni­su po­du­ze­ti kon­kre­tni ko­ra­ci u rje­ša­va­nju pi­ta­nja neo­prav­da­nog od­sus­tva po­sla­ni­ka i na­pu­šta­nja sje­dni­ca pri­je okon­ča­nja", ka­žu, pak, u CCI, pre­ma či­jim po­da­ci­ma ima par­la­men­ta­ra­ca ko­ji su od 11 za­sje­da­nja u prvih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne bi­li pri­su­tni na pet.

Lej­la De­ro­nja-Su­ljić iz ove or­ga­ni­za­ci­je sma­tra da elek­tron­sko gla­sa­nje tre­ba sta­vi­ti u pu­ni ka­pa­ci­tet ka­ko bi ovaj pro­blem bio pre­va­zi­đen. Pod­sje­ća da je ono fun­kci­oni­sa­lo u po­čet­ku, 2010. go­di­ne, ali se "po­re­me­tio" sof­tver.

I fe­de­ral­ni re­vi­zo­ri skre­nu­li su paž­nju da ovo pi­ta­nje ni­je ure­đe­no ka­ko tre­ba jer bi sva­ko od­sus­tvo sa sje­dni­ce tre­ba­lo bi­ti kaž­nje­no.

"Za­ko­nom o pla­ća­ma i na­kna­da­ma u or­ga­ni­ma vlas­ti FBiH ni­je pro­pi­sa­no šta se mo­že sma­tra­ti oprav­da­nim ili neo­prav­da­nim izos­tan­kom, te odlu­ka Admi­nis­tra­ti­vne ko­mi­si­je, ko­jom je ut­vrđe­no da za sva­ko oprav­da­no od­sus­tvo slu­žba ra­ču­no­vod­stva ne mo­že vrši­ti uma­nje­nja, ni­je ute­me­lje­na, ni­ti do­ne­se­na u skla­du sa ovim za­ko­nom", po­jaš­nje­no je u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju o ra­du Par­la­men­ta FBiH za pro­šlu go­di­nu.

Ka­da su u pi­ta­nju akti­vnos­ti pri­su­tnih po­sla­ni­ka, u CCI pod­sje­ća­ju da su u prvih šest mje­se­ci ove go­di­ne sve­ga osam za­ko­na pre­dlo­ži­li po­sla­ni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma, i to je je­dan u pro­ce­du­ru upu­tio šest za­ko­na. Ipak, pos­ta­vi­li su 160 po­sla­ni­čkih pi­ta­nja i po­kre­nu­li 29 ini­ci­ja­ti­va, dok su de­le­ga­ti Do­ma na­ro­da pos­ta­vi­li 126 pi­ta­nja i upu­ti­li 24 ini­ci­ja­ti­ve. Za prvih de­set mje­se­ci par­la­men­tar­ci oba do­ma su na sje­dni­ca­ma pro­ve­li uku­pno oko 16 osmo­sa­tnih ra­dnih da­na. Sa­ma pla­ta pro­fe­si­onal­na 83 po­sla­ni­ka i 47 de­le­ga­ta kre­će se od 2.500 KM do 3.500 KM.

FAKTI:

  • U prvih šest mje­se­ci ove go­di­ne sve­ga 8 za­ko­na pre­dlo­ži­li po­sla­ni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma
  • Za prvih 10 mje­se­ci par­la­men­tar­ci oba do­ma su na sje­dni­ca­ma pro­ve­li uku­pno oko 16 osmo­sa­tnih ra­dnih da­na
  • Sa­ma pla­ta pro­fe­si­onal­na 83 po­sla­ni­ka i 47 de­le­ga­ta kre­će se od 2.500 KM do 3.500 KM

Pratite Cafe.ba putem aplikacija za Android i iPhone i društvenih mreža FacebookTwitter.

Komentari
Ostavite komentar
Svako širenje mržnje na portalima zakonski je kažnjivo.
Komentari koji sadrže vrijeđanje, psovke, i vulgarane riječi biće izbrisani.


× Početna Najnovije Najčitanije Vijesti Sport Magazin Nauka i tehnologija Zvijezde i tračevi Muzika Film i TV Auto moto Lifestyle Zabava Gradovi Tekstovi pjesama Oglasi