Cafe.ba
Za vaš uređaj je dostupna aplikacija
Instaliraj

Revizori otkrili brojne nepravilnosti u radu Gradske uprave Sarajeva

Sarajevo

Izvor: N1     21.06.2016 u 21:00 h 0

Revizori otkrili brojne nepravilnosti u radu Gradske uprave Sarajeva
FOTO: N1

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2015. godinu. Utvrđene su mnogobrojne nepravilnosti u poslovanju Gradske uprave.


Finansijski izvještaji Grada Sarajeva ne prikazuju istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2015. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan. Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Grada Sarajeva u toku 2015. godine nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima, naveli su revizori u nezavinosm izvještaju.

Brojne nepravilnosti

Revizori su ušli u poslovanje Gradske uprave nakon 12 godina. Posljednji put revizija je izvršena 2004. godine i, kako su naveli, imajući u vidu značajan protok vremena i izmjenu zakonskih propisa na osnovu kojih su date kvalifikacije i preporuke, u obavljenoj reviziji za 2015. godinu nisu mogli izvršiti ocjenu postupanja po preporukama od prije 12. godina.

Između ostalih nepravilnosti, Grad Sarajevo je bio u obavezi uspostaviti trezorsko poslovanje što nije učinjeno do kraja 2015. godine.  Iako je Odlukom Gradskog vijeća dat rok od 30 dana, gradonačelnik Ivo Komšić još uvijek nije donio Odluku o uspostavi i vođenju Registra budžetskih korisnika Grada Sarajeva iz razloga jer postoji međusobno neslaganje, između gradonačelnika i Gradskog vijeća, u pogledu definicije budžetskog korisnika. U vezi navedenog, 21. decembar 2015. godine zatraženo je i službeno tumačenje Federalnog ministarstva finansija, međutim isto nije dalo jasan odgovor. 

"Isplate naknada po osnovu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika i po osnovu položajnog dodatka funkcionerima i rukovodećim državnim službenicima ne možemo potvrditi iz razloga jer se temelje na propisima čije odredbe su stavljene van snage stupanjem na snagu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH još 30. jula 2010. godine. Također ističemo i to da su u osnovicu za obračun dodatka ulazili i ostvareni sati na prekovremenom radu, što je u suprotnosti sa propisima".

Neopravdanost isplata

Naknade troškova zaposlenih iskazane su u iznosu od 595.945 KM. U navedenom iznosu sadržani su naknada za topli obrok (308.056 KM), regres za godišnji odmor (89.889 KM), prevoz na posao i s posla (59.051 KM), otpremnine (51.895 KM), izdaci za jubilarne nagrade (43.666 KM - 8. Mart, nagrade za vjerske praznike i Novu godinu, nagrada za uštede u radu), pomoći u slučaju teže invalidnosti (9.680 KM i pomoći u slučaju ostalih bolesti 33.707 KM).

"Izdaci za jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. iskazani su u iznosu od 43.666 KM. Na osnovu odluka gradonačelnika isplaćene su naknade zaposlenicama u iznosu od po 100 KM po zaposleniku povodom 8. Marta - Dana žena (zaposlenicama), nagrade povodom vjerskih praznika, kao i nagrada zaposlenicima povodom međunarodnog praznika - Nova godina i ostvarenih ušteda u radu. Ostvareni rashodi na ime obilježavanja 8. marta, završetka poslovne godine i 'ostvarenih ušteda' nemaju karakter troškova nastalih za potrebe obavljanja redovnih poslova i zadataka Grada, zbog čega
konstatujemo da je neopravdano iste izmirivati na teret budžeta", 
stoji u nezavisnom izvještaju revizora.

Revizori su konstatovali da je Grad Sarajevo kod obračuna plaća u 2015. godini primjenjivao dvije osnovice i dvije različite grupe koeficijenata, koje su u potpunosti neusaglašene sa važećim Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

"Također, obračun i isplata naknada zaposlenih vršena je prema neusklađenim internim propisima sa navedenim Zakonom, iako je utvrđena obaveza usklađivanja propisa sa istim bila u roku 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, što je imalo za posljedicu veća budžetska izdvajanja, koja su samo po osnovu naknade za topli obrok i regres u 2015. godini bila veća za neto iznos od 192.524 KM. Punih pet godina Grad Sarajevo ne postupa u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH koji je na snazi od 30. jula 2010. godine, zbog čega konstatujemo da isti nije pravilno vršio obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenih, za revidiranu 2015. godinu".

Gradskoj upravi je naloženo da preispita opravdanost isplata na ime obilježavanja 8. marta, završetka poslovne godine i "ostvarenih ušteda" obzirom da isti nemaju karakter troškova nastalih za potrebe obavljanja redovnih poslova i zadataka Grada u kontekstu postojeće situacije u društvu.

Izdaci za naknade radnim tijelima Gradskog vijeća iskazani su u iznosu od 76.686 KM. Odlukom Gradskog vijeća o primanjima i drugim pravima vijećnika iz 2005. godine utvrđeno je pravo na naknadu članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u visini od 1,5 dnevnice utvrđene za službeno putovanje u zemlji po održanoj sjednici radnog tijela, a najviše za dvije sjednice mjesečno, izuzev Komisije za Statut i akta za čije članove se potvrđuje pravo za naknadu za najviše tri sjednice.

"Kod obračuna naknade za osnovicu je korištena visina dnevnice od 48 KM, koja nije usklađena sa visinom naknade utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja iz 2010. godine, prema kojoj je važeća dnevnica u zemlji 25 KM. Zbog navedene neusklađenosti u primjeni propisa, konstatujemo da nije pravilno vršen obračun i isplata naknada radnim tijelima Gradskog vijeća", stoji u revizorskom izvještaju.

Komisija nije obavila zadatak

Iako je trebao biti izvršen redovni godišnji popis imovine i obaveza sa 31. decembrom 2015. godine, to nije učinjeno. Gradonačelnik Ivo Komšić je dvije sedmice prije kraja godine imenovao Centralnu popisnu komisiju i pojedinačne popisne komisije za popis stalnih sredstava, novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Grada Sarajeva. Zbog čega ovo nije urađeno, revizija nije navela.

"Pored toga, značajnim smatramo za istaći da nismo mogli prihvatiti ni iskazana početna stanja na dan 1. januar 2015. godine iz razloga što u zakonskom roku nije završen ni godišnji popis za 2014. godinu. Izvještaj Centralne popisne komisije o provedenom popisu sredstava Grada Sarajeva za 2014. godinu je sačinjen tek 13. oktobra 2015. godine i isti je usvojen 21. oktobra 2015. godine Odlukom gradonačelnika o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza Grada Sarajeva za 2014. godinu, bez ulaženja u razloge koji su doveli do probijanja zakonskih rokova utvrđenih Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH".

Navedenom Odlukom je prihvaćen prijedlog Centralne popisne komisije da se izvrši rashodovanje i knjigovodstveno isknjižavanje opreme, ostalih materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava, putem prodaje, doniranja ili uništavanja, u skladu sa važećim propisima.

Gradonačelnik je 27. januara ove godine imenovao Komisiju za rashodovanje stalnih sredstava po Odluci o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza Grada Sarajeva za 2014. godinu, ali ista nije obavila dati zadatak do vremena završetka konačne revizije.

"Međutim, iako nije izvršeno fizičko uništenje, prodaja niti doniranje predložene opreme za rashod (nabavna vrijednost 261.163 KM, otpisana 260.155 KM i sadašnja vrijednost 1.008 KM), konstatujemo da je ista nepravilno isknjižena iz stalnih sredstava na dan 21.decembar 2015. godine, što nije u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH", navodi se u izvještaju.

Uprava se očitovala o revizorskom izvještaju

Komisija za popis opreme, ostalih materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava u vrijeme izrade ovog Izvještaja nije sačinila Izvještaj o popisu iz sljedećih razloga: predsjednik komisije boravio na službenom putu i na godišnjem odmoru, član komisije bio odsutan zbog
smrti roditelja, ostali članovi komisije nisu mogli preuzeti kompletan popis zbog tekućih radnih obaveza. Komisija za popis stalnih sredstava (nepokretnosti, skela i softver) je sačinila Izvještaj 26.02.2016. godine u kojem je konstatovala da ključevima koji su joj bili dostupni nije mogla otvoriti brave na vratima 5 garaža u vlasništvu Grada koje se nalaze u naselju "Šip".

 Pored toga, navedena komisija je konstatovala da u knjigovodstvenim evidencijama nema izgrađenih fontana Spomen obilježja Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću kod objekta FIS i Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92 – 95 čija izgradnja i održavanje se finansira iz budžeta Grada.

"Značajnim smatramo napomenuti da se sve naprijed konstatovane činjenice u izvještaju Komisije za popis stalnih Ured za reviziju institucija u FBiH Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2015. godinu 17 sredstava nalaze i u Izvještaju popisne komisije za 2014. godinu (od 13. oktobra 2015. godine!), međutim menadžment Grada Sarajeva nije tokom 2015. godine poduzimao nikakve aktivnosti u cilju rješavanja navedene situacije"

Zbog navedenog, revizori su konstatovali da finansijski izvještaji Grada Sarajeva, po svim bitnim pitanjima, nisu prikazali istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2015. godine i rezultate poslovanja, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Grad Sarajevo se očitovao na dostavljeni Nacrt Izvještaja o finansijskoj reviziji za 2015. godinu, ali njihova obrazloženja nisu imala uticaja na nalaze, preporuke i mišljenje o izvršenoj reviziji, zbog čega su revizori ostajeli pri iznesenim konstatacijama.


Pratite Cafe.ba putem aplikacija za Android i iPhone i društvenih mreža FacebookTwitter.

Komentari
Ostavite komentar
Svako širenje mržnje na portalima zakonski je kažnjivo.
Komentari koji sadrže vrijeđanje, psovke, i vulgarane riječi biće izbrisani.


× Početna Najnovije Najčitanije Vijesti Sport Magazin Nauka i tehnologija Zvijezde i tračevi Muzika Film i TV Auto moto Lifestyle Zabava Gradovi Tekstovi pjesama Oglasi