Uslovi koristenja

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja cafe.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. cafe.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Cafe.ba nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na cafe.ba

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju cafe.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt cafe.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača cafe.ba (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem cafe.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

cafe.ba ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Izuzetak u ovom slučaju je objava u kategoriji nekretnina i servisa/usluga, unutar kojih se naplaćuje naknada za aktivaciju, ali naglašavamo da takva naknada ne postoji u drugim kategorijama.

Korisnicima cafe.ba se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da cafe.ba na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je Cafe.ba na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Cafe.ba je vlasnik virtualnog prostora www.cafe.ba i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga Cafe.ba i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da cafe.ba, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta cafe.ba.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice cafe.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. cafe.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu cafe.ba, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na cafe.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač cafe.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se cafe.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo PIK doo Sarajevo, kao izdavač cafe.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika cafe.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Korištenjem cafe.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona cafe.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem cafe.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na cafe.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na cafe.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju cafe.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „PIK“ i „Cafe.ba“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.cafe.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača cafe.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu cafe.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. cafe.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na cafe.ba.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

cafe.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na cafe.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. cafe.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi cafe.ba, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na cafe.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača cafe.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• nedozvoljenog sticanja Cafe.ba kredita putem zloupotrebe sistema
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Cafe.ba administracije)
• prodaje ili kupovine artikala Cafe.ba kredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude Cafe.ba kredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom cafe.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime cafe.ba administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama cafe.ba
• korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

cafe.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

cafe.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice cafe.ba sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

cafe.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice cafe.ba
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice cafe.ba
• informacija na stranici cafe.ba
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici cafe.ba
• postupaka korisnika cafe.ba
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime cafe.ba • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.cafe.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime cafe.ba, kopirajući stranicu www.cafe.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

cafe.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s cafe.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane cafe.ba. cafe.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću cafe.ba na taj način. cafe.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. cafe.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da cafe.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na cafe.ba, oglašivač dodjeljuje cafe.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na cafe.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane cafe.ba. cafe.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na cafe.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema cafe.ba
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja cafe.ba
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, pojedini duhanski proizvodi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima
• kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na cafe.ba on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da cafe.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim cafe.ba ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti cafe.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na cafe.ba postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju cafe.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

• da cafe.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. cafe.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja cafe.ba kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. cafe.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima cafe.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da cafe.ba ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da cafe.ba može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Cafe.ba-a
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko cafe.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da cafe.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštivati sve odluke cafe.ba i njenih uposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Cafe.ba administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da Cafe.ba administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će cafe.ba administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da je Cafe.ba kredit dopunu putem SMS-a moguće izvršiti jedino tačnim unosom ključne riječi, slanjem poruke na tačno navedeni broj u prozoru za dopunu Cafe.ba kredita
• da je iznos Cafe.ba kredita koji postoji na njegovom profilu, ili koji će nadopuniti, iskoristiv samo na cafe.ba
• da cafe.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja cafe.ba, te cafe.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici cafe.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da cafe.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  cafe.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt cafe.ba shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama cafe.ba samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta cafe.ba da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, cafe.ba oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge cafe.ba, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. cafe.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: urednik@cafe.ba, te se cafe.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da cafe.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

cafe.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom cafe.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici cafe.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.cafe.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem cafe.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja cafe.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Bijeljini, Maj 2018.
Sva prava pridržana.