Connect with us

Bosna i Hercegovina

Nedovoljno citostatika i nedostatak inovativnih lijekova problem u liječenju malignih bolesti

Published

on

Tre­ba pus­ti­ti struč­nja­ke, do­kto­re, da na­pra­ve lis­tu ci­tos­ta­ti­ka i oda­be­ru naj­bo­lje li­je­ko­ve ko­ji­ma će ući u bor­bu sa ovom opa­kom bo­leš­ću, ka­že Spo­men­ka Ha­džić, pred­sje­dni­ca Udru­že­nja “Re­ne­san­sa” iz Sa­ra­je­va, ko­je oku­plja oso­be obo­lje­le od ma­li­gnih obo­lje­nja.

Po­ve­ćan broj obo­lje­lih od kar­ci­no­ma i ne­do­vo­ljno ci­tos­ta­ti­ka na lis­ta­ma i ino­va­ti­vnih li­je­ko­va stva­ra pro­blem, ka­ko pa­ci­jen­ti­ma ta­ko i do­kto­ri­ma ko­ji ih li­je­če. Obo­lje­li sma­tra­ju da tre­ba uves­ti na­bav­ku sku­pih, ino­va­ti­vnih li­je­ko­va za li­je­če­nje, jer ni­šta ni­je vre­dni­je od ljud­skog ži­vo­ta.

Ha­dži­će­va ka­že da je ve­li­ki pro­blem i to što ne­dos­ta­ju pre­ven­ti­vni pro­gra­mi, ko­ji bi u ve­li­kom bro­ju spri­je­či­li ovu opa­ku bo­lest.

”Mi smo ta­ko­đe pre­dla­ga­li da se od PDV-a iz­dva­ja dio sred­sta­va za obo­lje­le od ra­ka, za­tim da se od akci­za iz­dva­ja­ju sred­stva, kao i da se uve­de po­rez na lu­ksuz ko­ji bi bio us­mje­ren u ovu oblast. Ni­je­dan od tih pri­je­dlo­ga ni­je bio odo­bren”, is­ti­če Ha­dži­će­va.

U Za­vo­du zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja i re­osi­gu­ra­nja FBiH ka­žu da su u po­tpu­nos­ti svje­sni pro­ble­ma ne­dos­ta­ju­ćih sred­sta­va i ne­mo­gu­ćnos­ti kon­ti­nu­ira­nog uvršta­va­nja ino­va­ti­vnih li­je­ko­va na lis­tu i to ne sa­mo ci­tos­ta­ti­ka, što je od su­štin­skog uti­ca­ja na kva­li­tet i efi­ka­snost zdrav­stve­ne za­šti­te pa­ci­je­na­ta.

”U tom smi­slu Za­vod je u vi­še na­vra­ta ini­ci­rao akti­vnos­ti kod na­dle­žnih, pri­je sve­ga re­sor­nog mi­nis­tar­stva zdrav­stva i Vla­de FBiH, oko for­mi­ra­nja po­se­bnog fon­da za sku­pe li­je­ko­ve u ko­ji bi se pri­ku­plja­la sred­stva iz dru­gih izvo­ra. Na­ža­lost, dosa­d ni­je bi­lo ade­kva­tne rea­kci­je, ta­ko da je Za­vod pri­si­ljen na­bav­lja­ti li­je­ko­ve do ni­voa ra­spo­lo­ži­vih sred­sta­va, jer u pro­ti­vnom bi bi­la ugro­že­na fi­nan­sij­ska op­stoj­nost Fon­da so­li­dar­nos­ti”, na­ve­li su iz ZZOR FBiH.

Do­da­ju da se na lis­ti li­je­ko­va od mar­ta 2016. ko­ji se ko­ris­te na te­ret Fon­da na­la­zi 57 li­je­ko­va iz gru­pe ci­tos­ta­ti­ka, de­vet iz gru­pe ci­tos­ta­ti­ka sa po­se­bnim re­ži­mom pro­pi­si­va­nja i ta­ko da­lje.

Fond zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja RS je 2015. go­di­ne usvo­jio lis­tu li­je­ko­va, ko­jom je u skla­du sa fi­nan­sij­skim uslo­vi­ma omo­gu­će­na dos­tu­pnost sku­pljim ino­va­ti­vnim li­je­ko­vi­ma.

(Nezavisne)

Popularno