KRIZNI ŠTAB DONIO NOVU NAREDBU: Pročitajte šta je i dalje obavezno

Preporukama Kriznog štaba stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima s hroničnim bolestima, da izbjegavaju nepotrebno kretanje i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.

FOTO: cafe.ba

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 11. februara 2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 8. februara 2021. godine te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od danas, 12. februara 2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

Usvojenom naredbom opće mjere ranije naredbe koja je na snazi, produžene su za narednih 14 dana, dok je naredba u nekim dijelovima proširena.

Tako se u dijelu naredbe koji se odnosi na ustanove koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, ustanove koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, kaznenopopravne ustanove i druge ustanove socijelne zaštite “dozvoljavaju posjete osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uslov da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti Covid-19”.

“Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama te kaznenopopravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti Covid-19”, stoji dalje u naredbi.

Naredba je proširena dijelom koji se odnosi na održavanje pretresa u sudovima u Federaciji BiH:Izuzetno od tačke 2. Poglavlja I. „Opće naredbe” kojom je utvrdeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 30 osoba, dozvoljava se održavanje pretresa u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uslovom da veličina prostora u kojem se održavaju pretresi omogućava provedbu navedenih mjera”, stoji u Naredbi te se “nalaže Kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona, kao i općina, donesu naredbe za održavanja pretresa u sudovima na području kantona, kao i općina.”

Naredbom je, između ostalog, i dalje “obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru”.

“lzuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”.

Produžena je i odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23 sata do 5 sati narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su “kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova sukladno kantonalnim propisima o javnom redu i miru. Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 11.11.2020. uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona o primjeni ove odredbe.

Narebom koja se primjenjuje od 12.02.2021., između ostalih, produžena je odredba kojom se “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera”

Zaključkom Vlade FBiH, “dozvoljava se vladama kantona odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva”.

Krizni štab je zadužen da, nakon isteka roka od 14 dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

Krizni štab Federalnog ministrastva zdravstva će zaključke s prilozima dostaviti kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kantonalnih kriznih štabova, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama Vlade koje su donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa.

Preporukama Kriznog štaba stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihove porodie da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Vlada Federacije BiH je na 251. sjednici 14.01.2021. izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH.

Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa,prenosi Slobodnabosna

Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20.12.2020. godine.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram