Connect with us

Biznis i ekonomija

Aplikacija ‘Asycuda World’ zvanično puštena u rad

Published

on

Novi modul informatičke aplikacije “Asycuda World” doprinijet će pogodnostima korisnika jer će se roba iz inozemstva naručena putem interneta ubuduće cariniti prema carinskoj tarifi, te će carina na određenu robu biti znatno manja.
Potvrđeno je to Feni iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koja je danas pustila u rad navedenu aplikaciju, a nakon uočenih nepravilnosti od određenih fizičkih osoba koje su zloupotrebljavale sistem narudžbi robe putem interneta i dovele druge korisnike u nezavisni položaj.

“Asycuda World” će, kako tvrde iz UIOBiH, omogućiti lakše i brže carinjenje pošiljki, ali i spriječiti nove nezakonitosti u vršenju privredne dijelatnosti prodaje razne robe putem interneta, a bez prethodne registracije za obavljanje iste.

Naime, „roba nekomercijalnog karaktera je roba čije se prijavljivanje za određeni carinski postupak vrši povremeno, a čiji karakter i količina upućuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili porodičnu upotrebu primaoca robe ili osoba koje ih nose“.

– Poštanska pošiljka, koja sadrži robu nekomercijalnog karaktera, koju iz inozemstva prima fizičko lice u BiH i koja je upisana u poštansko-carinsku prijavu, prijavljuje se za carinski postupak stavljanja u slobodan promet na osnovu usmene carinske prijave. Prijava je popraćena poštansko-carinskom deklaracijom za fizička lica i to pošiljka za koju su ispunjeni uslovi propisani za primjenu jedinstvene carinske stope na robe koje se nalaze u pošiljkama koje šalju fizička lica iz inozemstva fizičkim licima u Bosnu i Hercegovinu – objasnili su iz UIOBiH.

Navode da se jedinstvena carinska stopa od 10 posto ad valorem primjenjuje na robu koja se nalazi u pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inozemstva fizičkim osobama u BiH.

Ova jedinstvena carinska stopa od 10 posto primjenjivat će se, kako ističu, pod uvjetom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 1.500 KM po pošiljci i pod uvjetom da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe.

– Poštanska nekomercijalna pošiljka koju iz inozemstva prima fizičko lice u Bosni i Hercegovini a koja ne ispunjava uslove za prijavljivanje na osnovu usmene carinske prijave prijavljuje se za carinski postupak podnošenjem JCI u kojem carinskom postupku će se carinjenje pošiljki vršiti za svaku robu ponaosob prema Carinskoj tarifi BiH – rečeno je Feni iz UIOBiH.

Prije današnjeg puštanja u rad aplikacije Uprava je izvršila usaglašavanje podzakonske carinske legislative s legislativom Evropske unije.

Time je ujedno obuhvaćena izrada novog modula “Asycuda World” kao i osposobljavanje novog servera putem kojeg će poštanski operateri pokretati carinski postupak za svu robu pristiglu u BiH poštanskim prometom bez angažovanja špeditera.

Podsjećamo, početkom godine pojavili su se problemi građana, jer su umjesto naručene robe dobijali obavijest da moraju angažovati špeditera da bi im roba bila dostavljena na adresu.

Popularno